ی نرم افزار

درخواست حذف این مطلب
ی نرم افزار یعنی استفاده از اصول ی بجا و مناسب برای تولید و ارائه محصول نرم افزاری با کیفیت که قابل اطمینان و با صرفه بوده و بر روی ماشین های واقعی به طور کارآمدی عمل کند.
ی نرم افزار یک روش سیستماتیک، منظم و دقیق برای ساخت و ارائه محصولی نرم افزاری با کیفیت است.
ی نرم افزار اغلب شامل فرایند خطی تحلیل،طراحی، پیاده سازی و آزمون است؛ که با به کارگیری روش های فنی و علمی از علوم ی موجب تولید نرم افزاری با کیفیت مطلوب در طول یک فرایند انتخ مناسب پروژه می شود.
کاربردهای ی نرم افزار دارای ارزش های اجتماعی و اقتصادی هستند، زیرا بهره وری مردم را بالا برده، چند و چون زندگی آنان را بهتر می کنند. مردم با بهره گیری از نرم افزار، توانایی انجام کارهایی را دارند که قبل از آن برای شان شدنی نبود. نمونه هایی از این دست نرم افزارها عبارت اند از: سامانه های توکار، نرم افزار اداری، بازی های رایانه ای و اینترنت.
فناوری ها و خدمات ی نرم افزار به کاربران برای بهبود بهره وری و کیفیت یاری می رساند. نمونه هایی از زمینه های بهبود: پایگاه داده ها، زبان ها، کتابخانه ها، الگوها،فرایندها و ابزار.
ی نرم افزار عبارت است از کاربرد ی برایطراحی نرم افزار، توسعه، پیاده سازی و نگهداری از نرم افزاردر یک روش سیستماتیک.
 ی نرم افزار